§ 111 Filmproduktion Fårösund

Utskrivet från: http://gotland.se/3487
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 111
Filmproduktion Fårösund

Dnr 2002/097-70
Filmproduktion Fårösund 2002-08-26
Projektledaren för Filmproduktion Fårösund har upprättat förslag till riktlinjer för riktad insats vid filmproduktion. Riktlinjerna syftar främst till att höja den regionala kompetensen, främja utvecklingen av film- och medieindustrins infrastruktur på Gotland, öka antalet arbetstillfällen och företag inom den audiovisuella sektorn på Gotland samt att verka för hög kvalitet i filmproduktionen på Gotland. Inriktningen är att detta skall ske genom att projektet skall delta som samproducent i film och videoproduktioner för biograf- eller tv-visning. Av föredragningen framgick att riktlinjerna kan komma att revideras med anledning av vad som framkommer i pågående handläggning av EU-ansökningen.

För bedömning av filmprojekt föreslås tillsättande av en produktionskommitté med erfarenhet från filmbranschen.

Beslut om samproduktioner föreslås delegeras till chefen för kultur- och fritids-förvaltningen.

I övrigt redovisades verkställd upphandling för konstnärlig ledning för perioden augusti--december och ingiven EU-ansökan avseende Mål 2 Öarna.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Förslag till riktlinjer antas.
  • EU-ansökan och upphandling av konstnärliga tjänster godkänns.
Förvaltningschef Ulla Pettersson meddelade att hon med anledning av att regeringens beslut innehåller krav på löpande samråd med länsstyrelsen om projektets inriktning inbjudit länsstyrelsen att utse en ledamot i styrgruppen. Länsstyrelsen hade utsett Per-Anders Sandström till detta.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.