§ 112 Delårsrapport 2-2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3486
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 112
Delårsrapport 2 – 2002

Dnr 2002/181-04
Adm avdelningen 2002-08-16
Administrativa avdelningen har i enlighet med ledningskontorets anvisningar
upprättat delårsrapport avseende första halvåret 2002.

Av rapporten framgår att verksamheten pågått i normal omfattning även om den präglats av återhållsamhet och åtgärder som beslutats till följd av kommunens ekonomiska läge. Det extra besparingsbetinget på 2 mnkr har inneburit viss minskad service inom bl a bibliotek och fritidsgårdar samt begränsning av bidragen till organisationer och till särskilda arrangemang.

Besparingsuppdraget har fullföljts och bedömningen är att det erhållna resultat-kravet 2 mnkr kommer att uppnås och att budgeten att hålla.

För den beslutade besparingen inom fritidsgårdsverksamheten i Lärbro framförde avdelningschefen för ungdomsavdelningen viss tveksamhet eftersom man inte fått fram någon annan lokal till acceptabelt kostnad.

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen.
Arbetsutskotts förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.