§ 113 Budget 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/3485
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 113
Budget 2003

Dnr 2002/185-04
Adm. avdelningen 2002-08-23
Enligt gällande planeringsprocess skall nämnderna inlämna budgetförslag avseende 2003 till kommunstyrelsen senast den 15 oktober 2002. Kultur- och fritidnämnden fattade beslut avseende driftbudgeten, § 96.

Vad avser investeringsbudgeten föreslår förvaltningen att erhållna 300 tkr delas på tre förvaltningsövergripande projekt avseende IT, inventarier och utrustning samt övriga förbättringsarbeten med 100 tkr på vardera projektet.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Förslag till budget avges i enlighet med framlagt förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.