§ 114 Förslag på projektorganisation och genomförande av ett idrottspolitiskt program för Gotland kommun

Utskrivet från: http://gotland.se/3484
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 114
Förslag på projektorganisation och genomförande av ett idrottspolitiskt program för Gotland kommun

Dnr 2002/184-70
Fritidsavdelningen 2002-08-22
Chefen för fritidsavdelningen har i enlighet med nämndens uppdrag 2002-02-20,
§ 5 upprättat förslag till projektorganisation och genomförande för framtagande av ett idrottspolitiskt program för Gotlands kommun.

I styrgruppen föreslås ingå representanter för bl a kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt från Gotlands Idrottsförbunds styrelse och från näringslivet. I övrigt föreslås projektledaren och personal från kultur- och fritidsförvaltningen ingå.

I organisationen föreslås också ingå en referensgrupp där bl a alla idrottsföreningar på Gotland skall representeras.

Genomförandeprocessen (från kick off till igångsättning av programmet) beräknas ta ca två år och kostnaden uppskattas till ca 350 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Projektorganisation för framtagande av ett idrottspolitiskt program för Gotland fastställs i huvudsaklig överensstämmelse med framlagt förslag.
  • Kostnaden för projektet beaktas i samband med upprättande av internbudget för 2003.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag