§ 115 Idrottsskola för funktionshandikappade barn och ungdomar

Utskrivet från: http://gotland.se/3483
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 115
Idrottsskola för funktionshandikappade barn och ungdomar

Au § 130
Dnr 2002/182-71
Fritidsavdelningen 2002-08-21
Under läsåret 2001 – 2002 har det i regi av Gotlands Handikappidrottsförbund bedrivits försöksverksamhet med idrottsskola för funktionshindrade och handikappade barn och ungdomar. Verksamheten har bedrivits med hjälp av bidrag från Allmänna Arvsfonden och intresserade föreningar.

Under det kommande läsåret kommer verksamheten att administreras av IF Gutakampen som inkommit med framställning om fria lokaler.

De kommunala lokaler som erfordras för den fortsatta verksamheten kommer till stor del att nyttjas under skol- och sen eftermiddagstid och de upplåts då hyresfritt av skolan. Behovet av lokaler som upplåts av kultur- och fritidsnämnden bedöms uppgå till 50 timmar/år vilket motsvarar en lokalkostnad på 2 750 kronor.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att IF Gutakampen beviljas 100 % lokalsubvention läsåret 2002 – 2003 för idrottsskola för funktionshindrade och handikappade barn och ungdomar. Subventionen belastar verksamhet 433.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • IF Gutakampen beviljas 100 % lokalsubvention läsåret 2002 – 2003 för idrottsskola för funktionshindrade och handikappade barn och ungdomar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.