§ 116 Adoptionscentrums lokalgrupp på Gotland, ansökan om adoptionsbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3482
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 116
Adoptionscentrums lokalgrupp på Gotland, ansökan om adoptionsbidrag

Au § 131
Dnr 2001/261-71
Adoptionscentrums lokalgrupp på Gotland 2001-10-01
Fritidsavdelningen 2002-08-20
Adoptionscentrums lokalgrupp på Gotland ansöker i skrivelse ställd till kommunfullmäktige om kommunalt adoptionsbidrag. Framställningen har av ledningskontoret överlämnats till kultur- och fritidsnämnden.

Fritidsavdelningen har träffat representanter för föreningen samt haft samråd med kultur- och fritidsnämndens bidragskommitté och kommunledning.

Kultur- och fritidsnämnden har inga medel avsatta för sökt verksamhet.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att ansökan avslås.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Framställningen avslås.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämndens beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.