§ 117 Bidrag till Länskommittén för Sveriges nationaldag

Utskrivet från: http://gotland.se/3481
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 117
Bidrag till Länskommittén för Sveriges nationaldag

Au § 133
Dnr 2002/183-70
Fritidsavdelningen 2002-08-19
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslöt 1997-11-07, § 155 att bevilja Länskommittén för Sveriges nationaldag ett årligt bidrag på 15 000 kronor för bestridande av kostnader i samband med firandet av Sveriges nationaldag 6 juni.
Det framgår inte i beslutet om hur många år det ska utbetalas.

Mellan åren 1998-2002 har kommittén även erhållit hyresbefrielse från fritids-avdelningen avseende personalkostnader, bänkar i Almedalen samt blomster-arrangemang mm. Kostnaderna för dessa befrielserna har varierat mellan
2 500--5 000 kronor/år.

Avdelningschefen för fritidsavdelningen, som numera representerar förvaltningen i Länskommittén önskar nämndens beslut om storlek för stödet.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Bidrag till Länskommittén för Sveriges nationaldag utgår med 17 500 kronor/år ur verksamhet 421 under åren 2003-2006.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.