§ 118 Förslag till detaljplan för Visby Stora Hästnäs 1:11, 1:12 och 1:13 (delar av) Gotlands kommun

Utskrivet från: http://gotland.se/3480
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 118
Förslag till detaljplan för Visby Stora Hästnäs 1:11, 1:12 och 1:13 (delar av) Gotlands kommun

Au § 134
Dnr 2002/171-21
Stadsarkitektkontoret 2002-07-03
Ulla Pettersson 2002-08-19
Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat planförslag vars syfte är att skapa möjligheter att anlägga en motorbana för företagsevenemang, utbildning, testverk-samhet, uthyrning och motorsport.

Fritidsavdelningen har granskat förslaget och framför inga invändningar, varken ur ett fritids- eller antikvariskt perspektiv, mot det föreliggande planförslaget.

Verksamhet som avses bedrivas är företagsevenemang och kultur- och fritids-förvaltningen kommer inte ha varken ekonomiskt eller verksamhetsmässigt ansvar.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Yttrande avges enligt framlagt förslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.