§ 119 Gotlands NHR Martallen, framställning om omprövning av delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/3479
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 119
Gotlands NHR Martallen, framställning om omprövning av delegationsbeslut

Au § 135
Dnr 2002/175-71
Gotlands NHR Martallen 2002-06-30
Fritidsavdelningen 2002-07-09
Gotlands NHR Martallen hemställer att kultur- och fritidsnämnden omprövar bidragschefens beslut om att avslå föreningens ansökan om verksamhetsbidrag
för 2002. Ansökan inkom 2002-03-01, en månad efter ansökningstidens utgång. Föreningens ansökan för 2001 inkom även den för sent, cirka två veckor. Fritidsavdelningen behandlade denna ansökan mycket välvilligt och bidrag utbetalades.

Det bidrag som föreningen skulle fått utbetalt 2002 om ansökan inkommit i
rätt tid är; distriktsbidrag 10 044 kr (9 000 kr grundbidrag + 18 kr medlem) samt aktivitetsbidrag 4 680 kr (48 sammankomster). Föreningen har ännu inte sänt
in begärd resultat- och balansräkning.

Fritidsavdelningen föreslår Gotlands NHR Martallens framställning om omprövning av fattat delegationsbeslut avslås.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Beslutet omprövas inte.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.