§ 121 Gotlands läns Hemslöjdsförening, ansökan om tilläggsanslag

Utskrivet från: http://gotland.se/3477
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 121
Gotlands läns Hemslöjdsförening, ansökan om tilläggsanslag

Au § 139
Dnr 2002/131-76
Gotlands läns Hemslöjdsförening 2002-04-24
Kulturavdelningen 2002-08-19
Gotlands läns Hemslöjdsförening hemställer i skrivelse om tilläggsanslag med 14 000 kronor för år 2002, motsvarande statsbidragets ökning som uteblir om ej kommunen beviljar den begärda höjningen.

Föreningen har ett särskilt budgeterat anslag i nämndens internbudget. Motsvarande begäran har skett även för nästa och framåt.

Riksorganisation Nämnden för Hemslöjdsfrågor sänder en representant till Visby för överläggning med kultur- och fritidsförvaltningen och Gotlands läns Hem-slöjdsförening angående bidragen fredagen den 6 september 2002

Kulturavdelningen föreslår att nämnden tar upp ansökan till beslut avseende 2002 vid sitt nästkommande sammanträde då överläggningar med Gotlands Hemslöjds-förening och Nämnden för Hemslöjdsfrågor genomförts.
Arbetsutskottets beslut
  • Ärendet överlämnas utan eget förslag till kultur- och fritidsnämnden.
Kultursekreteraren redovisade kompletterande uppgifter efter överläggningen med Nämnden för Hemslöjdsfrågor och Gotlands läns Hemslöjdsförening.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Gotlands läns Hemslöjdsförening beviljas ytterligare bidrag med 14 000 kronor för 2002.
  2. Medlen disponeras ur anslaget för särskilda kulturarrangemang.