§ 123 Interreg III C, ansökan för C.P.M.R:s projekt ?Festival för öarnas kultur?

Utskrivet från: http://gotland.se/3475
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 123
Interreg III C ansökan för C.P.M.R:s projekt ”Festival för öarnas kultur”

Au § 137
Dnr 2002/180-76
Kulturavdelningen 2002-08-16
Kultursekreteraren redogör i tjänsteutlåtande för planerad EU-ansökan inom ramen för C.P.M.R Gotlands kommun ingår i Ö-kommittén organisationen Conpherence of Peripheral Maritime Regions of Europa (C.P.M.R) och har utsetts till formell projektledare för aktuellt projekt, som påbörjades 2001.

Styrgruppen för projektet överenskom vid sammanträde på kultur- och fritids-förvaltningen den 2-3 mars 2002 att ge uppdraget till Gotland att ansöka om EU-medel för projektet med sikte på EU-programmet Interreg III C.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att kultursekreterarn ges i uppdrag att bereda ärendet i samarbete med RUE och återkomma med ytterligare underlag för bedömning av projektets risker och möjligheter.
Arbetsutskottets beslut
  • Uppdrag ges till kulturavdelningen att ytterligare bereda ärendet och därefter framlägga förslag till beslut.
Kultursekreteraren Olov Gibson, redovisade att bl a ansökningstiden mm avseende EU-bidrag gör att arbetet måste forceras och att de av arbetsutskottet beslutade kompletteringarna lämpligen får inhämtas under arbetet med ansöknings-handlingarna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kulturavdelningen ges i uppdrag att påbörja arbetet med ansökan om EU-medel för projektet.
  2. Nämndens medfinansiering skall rymmas inom ramen för Mötes Plats Gotland.
  3. Kontakter i ärendet skall tas med RUE, Gotlands Turistförening och kommunledningen