§ 125 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/3473
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 127
Delegationsbeslut

Utbetalningslistor
Anställningsavtal
Beslut om utbildning

Dnr 2001/218-71
Adoptionscentrums lokalgrupp på Gotland, ansökan om registrering som förening

Dnr 2002/160-72
Fördelning av bidrag 2002 till motionsstugor efter sparbeting på 3 %

Dnr 2002/008-76
Slite Biograf-förening, registrerad kulturförening