§ 126 Anmälningsärende

Utskrivet från: http://gotland.se/3472
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 126
Anmälningsärenden

Dnr 2002/173-21
Förfrågan om gatunamn inom Kustparken Fårösund
Gotlands Idrottsförbund, slutrapport för Växtkraft Mål 3
Kommunstyrelsen, världsarvsutställningen sommaren 2002
Tn § 163, Samhällsbyggarnas hus
Tn § 174, Sliteteatern
Ks au § 125, Finansiering filmfestival
Ks § 153, Budget 2002. Ramar. Omvärldsanalys. Personalpolitiska mål
Ks § 179, Nyttjande av medel ur Carl Degermans donationsfond 2002
Kf § 63, Omvärldsanalys 2002-2007
Kf § 64, Budget 2002 och flerårsplan. Ramar
Kf § 65, Personalpolitiska mål
Kf § 66, Mål för god ekonomisk hushållning
Kf § 72, Avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen
Kf § 93, Avskaffande av system bidrag till föreningar med anställda med lönebidrag
Kf § 95, Revidering av handkappolitiska programmet