§ 289 Utredning om nämnd för vuxnas lärande

Utskrivet från: http://gotland.se/34599
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 289
Utredning om nämnd för vuxnas lärande

AU § 264
KS2005/0074-10
- (Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 156)
- Styrgruppen för inrättande av nämnd för vuxnas lärande 2007-06-20

Kommunfullmäktige beslöt, (§ 13/2006-11-27) att fr.o.m. 1 juli 2007 inrätta en nämnd för förvaltning av verksamhet som avsåg vuxnas lärande m.m. Med anledning av föränd­ringar inom arbetsmarknadspolitiken uppsköts inrättandet till tidigast 1 januari 2008. Slutligt beslut skulle fattas hösten 2007. En särskild styrgrupp har tillsatts av kommun­styrelsen med uppdrag att förbereda verksamheten.

Styrgruppen har föreslagit att genomförandet inte ska fullföljas och att nämnden därför ska upplösas. Anledningen är de förändringar som skett när det gäller vuxenutbildningen och kommunernas engagemang i arbetsmarknadspolitiken. Utredningen anser att ”medborgarbehoven” i stället bör beaktas i de utredningar som arbetsutskottet initierat vid budgetberedningen.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Nämnden för vuxnas lärande, som saknar reglerat verksamhetsområde och aldrig trätt i funktion, ska upphöra och uppdragen för de i nämnden förtroende­valda återkallas, allt med omedelbar verkan.

  • Register