§ 290 Lokalisering telefonväxel (inom Kontaktcentrum)

Utskrivet från: http://gotland.se/34598
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 290
Lokalisering telefonväxel (inom Kontaktcentrum)

AU § 268
KS 2007/0250-21
- Kommunstyrelsen 2007-05-31, § 170
- Ledningskontoret 2007-09-10

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att göra en fördjupad analys av kostnader för och konsekvenser vid en utlokalisering av telefonväxeln till Burgsvik eller Hemse. Bakgrunden var ledningskontorets förslag att frågan om utlokalisering av telefonväxeln – en del av Kontaktcentrums verksamhet – skulle, även om kostnaderna preliminärt bedömdes bli högre, utredas inför flytten av kommunala förvaltningar till Visborg.

Det antecknades att beslutet nu inte omfattar enskildheter i förslaget, t.ex. frågan om dimensionering av personalen.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunens växelfunktion ska lokaliseras till Hemse.

  • Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda hur lokalbehovet kan tillgodoses.

  • Ledningskontoret får i uppdrag att inhämta förslag på lösning av frågan om telekommunikationen till och från Hemse och kostnaden för detta.

  • Konsult- och servicekontoret, ITC, får i uppdrag att säkerställa tillräcklig kapacitet för datatrafiken till och från Hemse.

  • Kommunstyrelsen uttalar att det är önskvärt att tekniska nämnden uppmärk­sammar behovet av anpassningar av turlistan för kollektivtrafiken med tanke på utlokaliseringarna av kommunal service till Hemse och Slite.

  • Register