§ 291 Strukturella förändringar inom räddningstjänsten

Utskrivet från: http://gotland.se/34597
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 291
Strukturella förändringar inom räddningstjänsten

AU § 269
KS2007/0171-04
- (Kommunstyrelsen 2007-05-31, § 185)
- Räddningstjänsten 2007-10-16

­Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj förelåg ett av förvaltningsutskottet till­styrkt förslag om förändringar av räddningstjänstens organisation för att få en budget i balans. En riskanalys skulle göras innan kommunstyrelsen kunde ta ställning till förslagen.

Räddningstjänsten har nu framlagt ett modifierat förslag som innebär att personal­styrkan inom den operativa räddningstjänsten (heltidsstyrkan) och dagtidsorganisa­tionen minskas.

Räddningschefen Johan Kallum informerade om förslaget och dess konsekvenser samt villkor och förutsättningar för att med minskningarna nå en besparing på ca 2 mnkr. Förslaget innebar att fem heltidstjänster som brandman inom den operativa räddningstjänsten avvecklades och 1,5 tjänst inom dagtidsorganisationen – en halvtidstjänst i oljeskyddsförrådet och en heltidstjänst i verkstaden.

Yrkande

 • Åke Svensson (s) tillstyrkte förändringarna inom dagtidsorganisationen men yrkade att två tjänster som brandman skulle avvecklas i stället för föreslagna fem. Roland Norbäck (v) instämde i yrkandet.


  Ordföranden ställde proposition på räddningstjänstens förslag och Åke Svenssons yrkande och förklarade sig anse att räddningstjänstens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för räddningstjänstens förslag. NEJ för Åke Svenssons yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lars Thomsson (c), Eva Gahn­ström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Kjell Skalberg (c), Gustaf Hoffstedt (m), Yngve Anders­son (kd), Mats-Ola Rödén (fp) och ordföranden Lena Celion (m). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Roland Norbäck (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit räddningstjänstens förslag.

  Kommunstyrelsens beslut

 • I räddningstjänstens organisation ska fem heltidstjänster inom operativ räddningsinsats och 1,5 tjänst inom dagtidsorganisationen avvecklas.

   

  ­
 • Register