§ 292 Begäran om tilläggsanslag; investeringar inom tekniska nämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/34596
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 292
Begäran om tilläggsanslag; investeringar inom tekniska nämnden

AU § 275
- Tekniska nämnden 2007-04-25, § 110 (f.d. Mariahemmet) Dnr KS2007/0215-04
- Tekniska nämnden 2007-05-23, § 141 (Stormskador) Dnr KS2007/0261-04
- Tekniska förvaltningen 2007-09-02 (Studentcentrum)
- Tekniska förvaltningen 2007-09-14 (Torkanläggning för slam)

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag 2007 för följande projekt:

3,2 mnkr för ombyggnad av delar av f.d. Mariahemmet för den scanning­verksamhet som hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver för Karolinska universitetssjukhusets räkning.

5,9 mnkr för att reparera skadorna efter stormen ”Per” i vintras. Av äskandet avser 4 mnkr reparation av hamnar (framför allt i Visby 3,5 mnkr), ca 1,4 mnkr repara­tion av gator och­ vägar (framför allt Strandpromenaden i Visby ca 1,2 mnkr) och repara­tion av Södervärnsskolans tak. Ledningskontoret föreslår att kostnaden fördelas på både drift och investeringsbudget.

13 mnkr för byggandet av Studentcentrum.

900 000 kr för utbyggnaden av torkanläggningför slam vid Visby avlopps­reningsverk.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Framställningarna bifalls. Tekniska nämnden beviljas 19,1 mnkr i tilläggs­anslag (investeringsbudget) och 3 mnkr i tilläggsanslag (driftbudget avs. åtgärder för reparation av stormskador). Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.
  • Register