§ 293 Delårsrapport 2007:2

Utskrivet från: http://gotland.se/34595
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 293
Delårsrapport 2007:2

AU § 276
- Delårsrapport

Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning – delårsrapport - för verksam­heten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Lagen innehåller också föreskrifter för delårsrapportens innehåll; den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utveck­lingen av verksamheten och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång och vissa i lagen specificerade upplysningar ska lämnas. Enligt samma lag ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse som ska biläggas delårsrapporten.

Ledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti 2007. Det prognostiserade årsresultatet uppgår till 65 mnkr. Nämndernas netto­resultat beräknas till ett underskott på 16 mnkr, där det enskilt största är hälso- och sjukvårdsnämndens på drygt 43 mnkr. Social- och omsorgsnämnden beräknar ett överskott på 25 mnkr.

Kommunstyrelsen har informerats om rapporten vid sammanträdet i september. I ett särskilt beslut behandlas hälso- och sjukvårdsnämndens framställning om tilläggsanslag för 2007.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

  • Register