§ 294 Begäran om tilläggsanslag; hälso- och sjukvårdsnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/34594
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 294
Begäran om tilläggsanslag; hälso- och sjukvårdsnämnden

AU § 277
KS2007/0350-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-08-27, § 86

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt 44 mnkr i tilläggsanslag för 2007.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunstyrelsen avger följande yttrande över hälso- och sjukvårdsnämndens begäran: Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit ett program för att vända kostnadsutvecklingen och skapa balans i ekonomin. Kommunstyrelsen utgår ifrån att hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarig nämnd, arbetar så, att den målsätt­ningen infrias under 2008 och även får effekter under 2007. Kommun­styrelsen stödjer ambitionerna i det förändrings­arbete som pågår. Att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att redovisa ett underskott i bokslutet 2007 är ofrånkomligt. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas emellertid att vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa underskottet. Enligt kommunstyrelsens uppfattning ska de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2007 inte förändras, eftersom det är angeläget att strukturella och andra förändringar genomförs för att skapa förutsättningar för ekonomisk balans i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Kommunstyrelsen framhåller att i de preliminära ramarna för 2008 tillförs hälso- och sjukvårds­nämnden 28 mnkr. Nämnden kompenseras också för ökade personalkostnader och ökningar av priserna på interna tjänster. Framställningen om ­tilläggsanslag avstyrks

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Framställningen om tilläggsanslag avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.

  • Register