§ 296 Begäran om tilläggsanslag 2007. Gotlands Folkhögskola

Utskrivet från: http://gotland.se/34592
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 296
Begäran om tilläggsanslag 2007. Gotlands Folkhögskola

AU § 279
KS2007/0241-04 KS2007/0408-04
- Gotlands Folkhögskola 2007-04-23
- Kommunstyrelsen 2007-06-14, § 220
- Ledningskontoret 2007-09-17
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-10, § 101

Gotlands Folkhögskola har begärt 1,3 mnkr i tilläggsanslag 2007. Bakgrunden är det beräknade underskottet på 2,3 mnkr p.g.a. den utökade verksamhet som bedrivits och som inte täckts av statliga bidrag.

Kommunstyrelsen har beslutatatt senare pröva frågan om tilläggsanslag positivt och i avvaktan på att resultatet av utredningen om vuxenutbildningen, som inkluderar Folkhög­skolan, presenteras vid budgetavstämningen godkänt att Folkhögskolan startade filmutbildningen i Fårösund.

Ledningskontoret har föreslagit att 700 000 kr (avs. Komvux) ska omdisponeras från barn- och utbildnings­nämndens till folkhögskolans budget 2008 och att 600 000 kr 2008 ska belasta lednings­kontorets anslag. Barn- och utbildnings­nämnden har tillstyrkt omdisponeringen.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Gotlands Folkhögskola beviljas 1,3 mnkr i tilläggsanslag för 2007. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

    Kommunstyrelsens beslut

  • Verksamheten 2008 ska finansieras genom omdisponering av 700 000 kr från barn- och utbildningsnämnden till Gotlands Folkhögskola. Återstoden, 600 000 kr ska under 2008 belasta kommunstyrelsens anslag för arbetsmark­nadsåtgärder.

  • Register