§ 297 Policy för kommunfullmäktiges värdskap vid stora möten

Utskrivet från: http://gotland.se/34591
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 297
Policy för kommunfullmäktiges värdskap vid stora möten

AU § 280
KS2007/0403-04
- Ledningskontoret 2007-09-18

Ledningskontoret har framlagt förslag till policy för Gotlands kommuns värdskap vid stora möten på Gotland. Kontoret har också föreslagit att anslaget för repre­sentation ska ökas. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

Yrkande:

  • Roland Norbäck (v) yrkade dels att kommunstyrelsen skulle föreslå en ändring av kommunfullmäktiges riktlinjer för representation (antagna 1979) så att representationen skulle vara alkoholfri, dels att inget förslag om anslagsökning skulle upptas.

    Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag till policy och Roland Norbäcks yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

    Ordföranden ställde sedan proposition på Roland Norbäcks yrkande om alkoholfri representation och förklarade sig anse att det avslagits.

    ­Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets förslag till policy antas.

  • I budgetförslaget upptas förslag om ramökning för att öka anslaget för kommunfullmäktiges representation med 300 000 kr.

  • Register