§ 298 Begäran om anslag för sanering av förorenad mark

Utskrivet från: http://gotland.se/34590
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 298
Begäran om anslag för sanering av förorenad mark

AU § 281
KS2006/0609-04
- Tekniska nämnden 2006-12-20, § 296
- Arbetsutskottet 2007-05-14, 164
- Ledningskontoret 2007-06-20

­Tekniska nämnden har åtagit sig huvudmannaskapet för sanering av den arsenik­förorenade marken Bunge Stucks 1:82 (f.d. fönstersnickeriet i Fårösund) under förutsättning att bl.a. kommunens insats uppgår till högst 300 000 kr och att 1 mnkr i tilläggsanslag beviljas för sanering av förorenad mark under 2007.

Kommunstyrelsen har tidigare fattat ett generellt verkande beslut om huvudmannaskap för förorenade områden i de fall sanering bedöms erforderlig och ingen ansvarig finns att tillgå eller där fullt ansvar inte kan utkrävas enligt miljöbalken. Huvudmannaskapet ska dock prövas i varje enskilt ärende som aktualiseras, liksom finansieringen av uppdraget. Att Gotlands kommun, efter prövning av varje enskilt fall, ska åta sig huvudmannaskapet för sanering av förorenade områden under vissa förutsättningar (kommunstyrelsen § 284/2002).

Ledningskontoret har nu föreslagit att i tekniska nämndens budget ska anslås 500 000 kr fr.o.m. 2008 för sanering av förorenad mark. Anslaget föreslås förknippas med vissa direktiv.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningen om tilläggsanslag 2007 ska inte föranleda någon åtgärd med hänvisning till de initiativ som tagits inom tekniska nämnden för annan finansiering av saneringskostnaderna i Fårösund.
  • I budget för 2008 upptas förslag om ramökning med 500 000 kr för tekniska nämnden för sanering av förorenad mark. Följande direktiv ska gälla: Kommu­nens åtaganden ska ske i enlighet av kommunstyrelsen tidigare utfärdade direktiv (§ 284/2002). Inför ställningstagande till framtida åtaganden ska tekniska nämnden utvärdera de fall där kommunen under 2008 åtar sig och tidigare åtagit sig huvudmannaskapet.

  • Register