§ 299 Äskande avs. programmet för ökad ordning i Visby sommartid

Utskrivet från: http://gotland.se/34589
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 299
Äskande avs. programmet för ökad ordning i Visby sommartid

AU § 282
KS2007/0401-04
- Ledningskontoret 2007-09-14

Ledningskontoret har - för kommunstyrelsens del av programmet för bättre ordning i Visby sommartid – begärt ramökning med 345 000 kr. Äskandet avser dels 75 000 kr för förstärkning av tillsynen med bl.a. extra alkoholinspektörer, handledning av dem och uppföljning, dels 270 000 kr för marknadsföring av kampanjen ”Varannan vatten”.

Därutöver föreslås social- och omsorgsnämnden tillföras 130 000 kr för att svara för verksamheten med stadsvärdar.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Ingen ramökning upptas. Förslagen får genomföras inom ordinarie budgetram.

  • Verksamheten med stadsvärdar överförs till social- och omsorgsnämnden som får finansiera den inom ordinarie budgetram.

  • Register