§ 300 Lövsta landsbygdscentrum; finansiering av lärcentra 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/34588
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 300
Lövsta landsbygdscentrum; finansiering av lärcentra 2008

AU § 283
KS 2007/0408-04
- Ledningskontoret 2007-09-17

Kostnaden för den verksamhet med lärcentra som bedrivs av Lövsta landsbygds­centrum uppgår till 2,8 mnkr 2008. Lövsta utgår från att merparten kan finansieras med bidrag från Centrum för Flexibelt lärande, 500 000 kr, och Mål 2, 1,1 mnkr. Ledningskontoret har föreslagit att 600 000 kr för 2008 ska anvisas ur kontorets anslag för verksamhetsutveckling.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Av kostnaden för lärcentra under 2008 ska 600 000 kr belasta lednings­kontorets anslag för verksamhetsutveckling. Eftersom finansiering med Mål 2-medel inte är säkerställd ska högst 1,1 mnkr, eller den del som inte kan finansieras med EU- eller andra medel, belasta ledningskontorets anslag för arbetsmarknadsåtgärder.

  • Register