§ 301 Styrkort – uppföljning

Utskrivet från: http://gotland.se/34587
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 301
Styrkort – uppföljning

AU § 284
- Kommunstyrelsen 2007-05-31

Med anledning av uppföljningen av styrkortet för 2006 gav kommunstyrelsen såväl nämnder som ledningskontoret uppdrag inom perspektiven. Nämnderna har i rappor­ter bl.a. redogjort för arbetet med att utarbeta och följa upp mål för tillgänglighet och handläggningstider.

Ett av uppdragen var att utarbeta förslag till enhet­liga brukarundersökningar som kunde underlätta jämfö­relser såväl internt som med andra kommuner. Efter att ha konsulterat SKL och SCB har ledningskontoret presenterat förslag till tre standardi­serade frågor, som skulle användas i samtliga brukarunder­sökningar. Lednings­kontoret har också föreslagit att målet för perspektivet ”Medarbetare och ledare” ska kompletteras.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget om standardiserade frågor i brukarundersökningarna godkänns.

  • I samband med behandling av strategisk plan och budget 2008-2010 föreslås kommunfullmäktige anta komplettering av målet för perspektivet ”Medarbetare och ledare”.

  • Register