§ 303 Motion. Kulturhuvudstad 2014

Utskrivet från: http://gotland.se/34585
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 303
Motion. Kulturhuvudstad 2014

AU § 287
KS2006/0401-10
- Motion 2006-08-21
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-11-07, § 114
- Ledningskontoret 2006-12-07
- Kommunstyrelsen 2007-01-25, § 6
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2007-06-19
- Ledningskontoret 2007-09-18

Inger Harlevi (m) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska ansöka om att EU:s kulturhuvudstadsevenemang 2014, som enligt upprättad turordning ska för­läggas till Lettland och Sverige, ska förläggas till Gotland. Hon redogör för regler­na och en föreslagen förändring, som innebär att varje medlemsland ska arrangera en tävling mellan intresserade städer i det egna landet minst sex år innan det är landets tur att vara värd.

Anm: Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har beslutat om vilka regler som ska gälla för evenemanget. Senast 2008 arrangerar Sverige en öppen inbjudan då intres­serade städer får ansöka om att bli utsedda till kulturhuvudstad 2014. Ansöknings­tiden kommer att vara tio månader. I ansökan ska staden presentera ett kulturprogram med europeisk dimen­sion som i huvudsak bygger på kulturellt samarbete och som stämmer överens med Sveriges kulturpolitik. En jury, vars ledamöter nomineras av europiska institutioner och Sverige och utses av Sverige, gör ett urval. Städer som förts upp på slutlistan ska sedan, under nio månader, utarbeta en slutgiltig ansökan till juryn. Senast 2010 ska Sverige nominera en stad. EU:s råd utser staden officiellt till europeisk kultur­huvudstad.

För att få underlag för ett ställningstagande återremitterade kommunstyrelsen (§ 6/2007) motionen till kultur- och fritidsnämnden för kompletterande utredning i samverkan med andra intressenter.

Ledningskontoret har kortfattat redogjort för vad andra svenska kandidater gjort och Stockholms erfarenheter som kulturhuvudstad 1998. Kontoret anser det svårt att förorda en kandidatur med tanke på storleken av de ekonomiska åtagandena och den korta förberedelsetid som står till buds, samt att inställningen från andra aktörer på Gotland är oklar.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen avslås.

  • Register