§ 305 Strategisk plan och budget 2008-2010

Utskrivet från: http://gotland.se/34583
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2007-10-25

KS § 305
Strategisk plan och budget 2008-2010

- Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 155
- Arbetsutskottet 2007-10-01—03 och 05, § 189
- Ledningskontoret 2007-10-10, Förslag till genomförandebeslut MERIT
- Ledningskontoret 2007-10-15 Sammandrag av strategisk plan
- Ledningskontoret Förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna

Arbetsutskottet har överlämnat förslaget till budget och strategisk plan till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beredning och förslag och beslut framgår av dess protokoll, § 289. Paragrafen bifogas.

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för arbetsutskottets förslag och ledningskontorets förslag till direktiv. Han konstaterade att investeringsvolymens storlek gjorde det tveksamt om målen under styrkortets ekonomiperspektiv skulle kunna infrias. Koncernkontroller Anders Gripne och IT-chefen Hans Lyttkens belyste de ekonomiska konsekvenserna av ledningskontorets förslag, att operativsystemet MS Vista skulle införas inom ramen för MERIT-projektet.

Investeringsbudget

Förslaget till investeringsbudget omfattar 266 mnkr, varav 61,2 mnkr avser ej skattefinansierade investeringar. 15 mnkr har upptagits i tekniska nämndens investerings­budget som en följd av ändrad redovisningsprincip (se särskilt beslut, § 306). Ändringen, som inte är resultat­påverkande, innebär att försäljning av anläggnings­tillgångar ska redovisas som försäljningsintäkt i driftbudgeten i stället för som inkomst i investeringsbudgeten. För att genomföra en övergång till centralt ägda PC har nämndernas investeringsanslag minskats med 7,7 mnkr och 2,3 mnkr tillförts. Det antecknas att investeringarna i MERIT-projektet innebär att operativsystemet MS Vista införs.

Kommunstyrelsen beslutar att komplettera förslaget till investeringsbudget enligt följande

 • 20 mnkr upptas 2008 för ombyggnad av Klostergården, Roma, och 30 mnkr 2009. Avsikten är att AB GotlandsHem ska förvärva anläggningen efter ombyggnad, varför en inkomst på motsvarande belopp upptas.
 • 2 mnkr omdisponeras från konsult- och servicekontorets investeringsbudget till ledningskontorets för genomförande av MERIT-projektet för s.k. program­paketering.

Driftbudget

Förslaget till driftbudget innebär i förhållande till av kommunfullmäktige beslutade ramar följande (netto): ytterligare ramhöjningar på totalt 3,150 mnkr, eller ca 2,7 mnkr, när effekten - 0,5 mnkr - av att priset för grundabonnemang IT blivit lägre än förutsatt frånräknats. Intäkter från realisationsvinster vid försäljning av fastigheter upptas med 28 mnkr (i st f. 25 mnkr) och som personalkostnads­reserv upptas 123 mnkr (i st.f. 100 mnkr).

Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas uppgå till + 15 mnkr.

Styrkort: Perspektivet Medarbetare och ledare ska ha följande lydelse: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik.

Förslag till direktiv och rekommendationer. Ledningskontoret har framlagt förslag till direktiv och rekommendationer som kommunfullmäktige föreslås utfärda för strategisk plan och budget 2008 för att målen i styrkortets fem perspektiv ska nås: perspektiven Brukare/kunder, Ekonomi, Medarbetare/ledare, Processer och Samhälle.

Övrigt:

Arbetsutskottet har också föreslagit uppdrag till ledningskontoret om infriande av den ekonomiska målsättningen för projektet Struktur 2007 och ett uppdrag till barn- och utbildningsnämnden avs. regeringens satsning på ”Skapande skola”.

Yrkanden, propositioner och omröstning:

 • Ordföranden Lena Celion (m) och Lars Thomsson (c) tillstyrkte arbetsutskottets förslag. (Se nedan, kolumn A.)
 • Björn Jansson (s) tillstyrkte förslaget men yrkade att följande förändringar dessutom skulle vidtas: Barn- och utbild­ningsnämnden skulle tillföras 2,3 mnkr för förskoleverksamhet under obekväm arbetstid, tekniska nämnden skulle tillföras 2 mnkr för utökning av kollektiv­trafiken, kultur- och fritids­nämnden skulle tillföras 300 000 kr för att anslagen till länsinstitutionerna skulle kunna räknas upp, 500 000 kr skulle upptas för ökning av ”anslaget för ekologisk mat” och 500 000 kr upptas för anslag för sommarjobb för ung­domar. Han yrkade vidare att hälso- och sjuk­vårds­nämndens ram skulle ökas med 6 mnkr och social- och omsorgs­nämndens minska med 6 mnkr. Som intäkt från realisationsvinster vid fastighetsförsälj­ningar skulle upptas 35 mnkr, d.v.s. ytterligare 10 mnkr. Resultatet skulle därmed bli 16,75 mnkr. (Se nedan, kolumn B.)
 • Roland Norbäck (v) tillstyrkte Björn Janssons förslag men yrkade att ingen ramökning skulle upptas för höjning av anslaget för representation. (Se nedan, kolumn C.)
 • Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Roland Norbäck (v) att ”barn- och utbildningsnämnden skulle erhålla kompensation för merkostnader för nya friskolor när dessa är kända”.
 • Lars Thomsson (c) yrkade att kommunstyrelsen skulle ge ledningskontoret i uppdrag att redovisa utfallet av den bredbandsupphandling som kommunen gjorde 2001, dagsläget vad gäller tillgången på bredband över Gotland, samt framtidsplaner för att avhjälpa de brister i bredbandstäckning som kvarstår. Björn Jansson (s) instämde i yrkandet.

Proposition och omröstning:

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag till ramföränd­ringar och Björn Janssons och Roland Norbäcks och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. Ordföranden ställde proposition på Björn Janssons och Roland Norbäcks yrkan­den och förklarade sig anse att Björn Janssons yrkande antagits som motförslag.

Kommunstyrelsen godkände därefter följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons förslag. 8 ledamöter röstade ja: Lars Thomsson (c), Eva Gahn­ström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Kjell Skalberg (c), Gustaf Hoffstedt (m), Yngve Anders­son (kd), Mats-Ola Rödén (fp) och ordföranden Lena Celion (m). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Roland Norbäck (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställde proposition på Björn Janssons yrkande om kompensation för friskolor och förklarade sig anse att det avslagits. Omröstning begärdes och kommun­styrelsen godkände följande proposition. JA för att yrkandet ska avslås. NEJ för att yrkandet ska bifallas. 8 ledamöter röstade ja: Lars Thomsson (c), Eva Gahn­ström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Kjell Skalberg (c), Gustaf Hoffstedt (m), Yngve Anders­son (kd), Mats-Ola Rödén (fp) och ordföranden Lena Celion (m). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Roland Norbäck (v). Kommunstyrelsen hade således avslagit yrkandet.

Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons yrkande om redogörelse för bredbandsutbyggnaden och förklarade sig anse att kommunstyrelsen bifallit det.


mnkr

KF:s plan. ram

AU förslag förändringar
A

Yrkade förändringar
B
B Jansson (s)

Yrkade förändringar
C
R Norbäck (v)

Politikerorganisationen

 

 

 

 

Ökat anslag för representation, kommunfullmäktige

 

- 0,3

- 0,3

0

Kommunstyrelsen: Ledningskontoret

 

 

 

 

Hyra arkiv inredning och flyttkostnader (300 000 kr engångsanslag)

- 1,7

 

 

 

Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 0,3

 

 

 

Driftkostnader projektet ÄDIT

 

- 1,25

- 1,25

- 1,25

Förstärkning av upphandlingsfunktion

 

- 0,5

- 0,5

- 0,5

Kommunstyrelsen: Räddningstjänsten

 

 

 

 

Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 1,4

 

 

 

Tekniska nämnden

 

 

 

 

Förvaltning mark och byggnader f.d. P-18 området (Visborg)

- 0,6

 

 

 

Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 1,0

 

 

 

Anslag avs. huvudmannaskap sanering mark

 

- 0,5

- 0,5

- 0,5

B: Ramökning för utbyggnad av kollektiv­trafiken

 

 

- 2,0

- 2,0

Kultur- och fritidsnämnden

 

 

 

 

Hyra konstgräsplan

 

- 0,6

- 0,6

- 0,6

B: Uppräkning anslag till länsinstitutioner

 

 

- 0,3

- 0,3

Barn- och utbildningsnämnden

 

 

 

 

Ramminskning p.g.a. elevförändringar (Skola Gotland 2008)

+ 21

 

 

 

Omställning Skola Gotland 2008

- 5

 

 

 

Förskoleverksamhet

- 6

 

 

 

Kompensation kostnader externa avtal

- 5,0

 

 

 

B: Förskoleverksamhet obekväm arbetstid

 

 

- 2,3

- 2,3

Social- och omsorgsnämnden

 

 

 

 

Ramminskning p.g.a. uppskjuten driftstart Kilåkern

+ 5

 

 

 

Kompensation kostnader externa avtal

- 4,3

 

 

 

B: Allmän ramminskning

 

 

+ 6,0

+ 6,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

 

 

 

Ramökning enl. resursfördeln.modell: med.tekn. utv 8 mnkr, demografi 4 mnkr

- 12

 

 

 

Allmän ramökning

- 12

 

 

 

B: Ytterligare ramökning

 

 

- 6,0

- 6,0

Kompensation kostnader externa avtal

- 4,0

 

 

 

Överförmyndaren

 

 

 

 

Ökade kostnader arvoden m.m.

- 0,5

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

Samtliga nämnder: Besparingsbeting (0,17%)

+ 6

 

 

 

Höjning av internpriser

- 13,2

 

 

 

Minskad höjning internpriser (IT-abonnemang)

 

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

B: Ökat anslag ekologisk mat

 

 

- 0,5

- 0,5

B: Anslag sommarjobb ungdomar

 

 

- 0,5

- 0,5

Finansförvaltningen: Ökade realisationsvinster

+ 15

+ 3,0

+ 10,0

+ 10,0

Finansförvaltningen: Minskade räntekostnader

+ 5

 

 

 

Det antecknades att utredningar, som f.n. remissbehandlas, om förvaltningen av ambulansverksamheten och förvaltningen av arbetsmarknadsåtgärder innebär, om de genomförs, att medel från kommunstyrelsens budget (räddningstjänsten) kommer att omdisponeras till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden. 700 000 kr kommer också att omdisponeras från barn- och utbildningsnämnden till styrelsen för Gotlands Folkhögskola (kommunstyrelsen § 296)

Kommunstyrelsens beslut

 • Ledningskontoret får i uppdrag att senast till budgetberedningen 2008 presentera en utförlig redovisning av hur det beslutade betinget, 120 mnkr, för effekterna av projektet Struktur 2007 infriats och kommer att infrias.
 • Ledningskontoret får i uppdrag att redovisa utfallet av den bredbandsupphandling som kommunen gjorde 2001, dagsläget vad gäller tillgången på bredband över Gotland, samt framtidsplaner för att avhjälpa de brister i bredbandstäckning som kvarstår.
 • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ansöka om medel från regeringens satsning på ”Skapande skola” för ett samverkansprojekt med Länsteatern och Musikstiftelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Föreliggande förslag till budget för år 2008 fastställs.
 • Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2009-2010 förklaras upprättad.
 • Direktiv: Upprättat förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna antas.
 • Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2008 fastställs till 33:10 kr per skattekrona.
 • Personalkostnadsreserv: De avsatta medlen för personalkostnadsökningar ska fördelas av kommunstyrelsen.
 • Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.
 • Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
 • Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 mnkr
 • Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.
 • Styrkort 2007-2010: Föreslagen komplettering av styrkortet antas.