§ 306 Ändrad redovisningsprincip

Utskrivet från: http://gotland.se/34582
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 306
Ändrad redovisningsprincip

- Arbetsutskottet 2007-10-01, § 289

Arbetsutskottet har föreslagit att den av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade principen för redovisning för försäljning av fastigheter ska användas fr.o.m. 2008

Ändringen, som inte är resultat­påverkande, innebär att försäljning av anläggnings­tillgångar ska redovisas som försäljningsintäkt i driftbudgeten i stället för som inkomst i investeringsbudgeten.

I investe­ringsbudget har tekniska nämnden kompenserats för förändringen, 15 mnkr.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls.

  • Register