§ 307 Rapport pensionsförvaltning

Utskrivet från: http://gotland.se/34581
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 307
Rapport pensionsförvaltning

AU § 290
KS2007/0405-04
- Ledningskontoret 2007-09-19

Av kommunfullmäktige fastställd policy för förvaltningen av pensionsmedel innehåller bl.a. regler om rapportering av pensionsportföljen i samband med delårsbokslut och årsrapport. Ledningskontoret, ekonomidirektören, ska bl.a. också svara för viss fortlöpande rapportering till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har framlagt rapport över förvaltningen per augusti månad 2007.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten läggs till handlingarna.

  • Register