§ 309 Detaljplan Hablingbo Stjups 1:27 m.fl. (vindkraftverk). Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/34579
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 309
Detaljplan Hablingbo Stjups 1:27 m.fl. (vindkraftverk). Utställning

AU § 293
- (Kommunstyrelsen 2007-04-19, § 109 Samråd)
- Byggnadsnämnden 2007-08-29, § 149 Förslag detaljplan 2007-08-15
- Ledningskontoret 2007-09-28

Byggnadsnämnden har för granskning överlämnat förslag till detaljplan för Stjups vindkraftpark, Hablingbo Stjups 1:27 m.fl. Området ligger några kilometer innan­för kusten mellan Nisseviken och Kvarnåkershamn. Syftet är att möjliggöra vind­kraftanläggning och samtidigt säkerställa marken ”som allemansrättsligt till­gänglig skogs- och betesmark”. Detaljplanen medger att sex vindkraftverk med maximal totalhöjd på 150 m (eller gränsen för varningsbelysning) kan uppföras. I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) redovisas två alternativ (21,6 MW) respektive (18 MW) för utformning. Alternativen kan inte kombineras. Det första verk som uppförs avgör hur övriga verk ska utformas.

Samrådet har föranlett ändringar av både detaljplan och miljökonsekvens­beskrivning (MKB). Kommunstyrelsen yttrade sig inte under samrådet (§ 109/2007). Antalet verk har (i förhållande till samrådsförslaget) begränsats. Anledningen är att totalhöjden maximerats till 150 m (en tornhöjd på 100 m). Två verk, vars placering ansetts vara alltför känslig, har utgått.

Ledningskontoret har konstaterat att konsekvenserna av utbyggnaden är noggrant beskrivna i planhandlingar och MKB och föreslår att planförslaget tillstyrks.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget tillstyrks.

  • Register