§ 310 Försäljning av fastigheter i Gothem och Östergarn m.fl.

Utskrivet från: http://gotland.se/34578
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 310
Försäljning av fastigheter i Gothem och Östergarn m.fl.

AU § 294
KS2007/0340-25
- Tekniska nämnden 2007-08-29, § 220
- Ledningskontoret 2007-09-10

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheterna som inrymmer skolbyggnaderna i Gothem och Östergarn ska säljas via mäklare och att nämnden ska få i uppdrag att överlåta ett antal bastubyggnader till de bastuföreningar som nu disponerar dem.

Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheterna Gothem Magnuse 2:1 och Östergarn Prästgården 1:3 ska säljas.

  • Förslaget om överlåtelse av vissa bastubyggnader bifalls.

  • Register