§ 311 Försäljning av fastigheterna Staren 1 och 2 i Visby

Utskrivet från: http://gotland.se/34577
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 311
Försäljning av fastigheterna Staren 1 och 2 i Visby

AU § 295
KS2007/0339-25
- Tekniska nämnden 2007-08-29, § 223
- Ledningskontoret 2007-09-18

Tekniska nämnden har föreslagit att tekniska förvaltningen ska få i uppdrag att sälja fastigheterna Staren 1 och 2 , som ligger vid Jägargatan i Visby (Coop Forums parkering). Den avsedda exploatering som var motivet till kommunens förvärv av fastigheterna för 30 år sedan, bl.a. parkering, kommer, enligt nämnden, inte att genomföras.

Ledningskontoret har framhållit behovet av parkeringsplatser men också att det i förslaget till översiktsplan för Visby anges att en långsiktig lösning på parkerings­frågorna måste eftersträvas, utan att ny mark runt Östercentrum tas i anspråk. Den detaljplaneprocess som skulle krävas för att använda fastigheterna för parkering bedöms dock bli alltför omfattande och tidskrävande, varför tekniska nämndens förslag tillstyrks.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheterna Gotland Visby Staren 1 och 2 ska säljas.

  • Register