§ 312 Motion. Gotland som försöksområde för gårdsförsäljning av alkoholvaror

Utskrivet från: http://gotland.se/34576
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 312
Motion. Gotland som försöksområde för gårdsförsäljning av alkoholvaror

AU § 296
KS2007/0226-14
- Motion 2007-05-10
- Ledningskontoret 2007-09-28

­Gustaf Hoffstedt och Rolf K Nilsson (m) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska hos regeringen anhålla om att få bli ett försökskommun för gårds­försälj­ning av alkoholvaror.

Ledningskontoret hänvisar till den översyn av alkohollagen som regeringen tagit initiativ till och där det i direktiven ingår att utreda möjligheterna till gårds­försälj­ning och framlägga ett sådant förslag, om det bedöms vara förenligt med EG-rätten. Moti­onen föreslås därmed besvarad. Kommunstyrelsen föreslås också uppdra åt lednings­kontoret att ”föra en dialog med utredaren”. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

Yrkande:

 • Björn Jansson (s) yrkade att kommunstyrelsen skulle avstyrka motionen.

  ­

  Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons yrkande. 7 ledamöter röstade ja Lars Thomsson (c), Eva Gahn­ström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Kjell Skalberg (c), Gustaf Hoffstedt (m), Mats-Ola Rödén (fp) och ordföranden Lena Celion (m). 7 ledamöter röstade nej Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björk­man (s) och Roland Norbäck (v). En ledamot, Yngve Andersson (kd) avstod från att delta i omröstningen. Kommunstyrelsen hade således med ordförandens utslagsröst bifallit arbetsutskottets förslag.

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande. 

  ­Kommunstyrelsens beslut

 • Ledningskontoret uppmanas att föra en dialog med utredaren i syfte att möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholvaror på Gotland.

 • Register