§ 314 Medborgarförslag. Gång- och cykelväg Broväg m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/34574
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 314
Medborgarförslag. Gång- och cykelväg Broväg m.m.

AU § 298
KS2007/0137-31
- Medborgarförslag 2007-03-22
- Tekniska nämnden 2007-08-29, § 224
- Ledningskontoret 2007-09-13

PH har i medborgarförslag föreslagit att Broväg ska förses med gång- och väg och att 70-skyltarna ska flyttas; d.v.s. sträckan med hastighetsbegränsning 50 km ska förlängas.

Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget om att sänka hastigheten på sträckan Bingers kvarn – Hangarvägen. I samband med projektering av en cirkulationsplats i korsningen Broväg – Norra Hansegatan kommer behovet av gång- och cykelväg från Neptungatan, och troligen fram till Hangarvägen, att utredas.

Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag och föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens yttrande.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens yttrande.

  • Register