§ 315 Höjning av timpris m.m. i vissa taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/34573
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 315
Höjning av timpris m.m. i vissa taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden

AU § 299
KS2007/0376-40
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2007-09-19, § 133
- Ledningskontoret 2007-10-15

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att den timbaserade avgiften i följande taxor ska höjas från 589 kr (som avgiften idag är efter de årliga uppräk­ningar som miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt taxorna ska göra) till 700 kr och att den avgiften inte ska indexuppräknas 2008: Taxa för verksamhet enligt djurskydds­lagen, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, samt Taxa för miljö- och hälsoskyddskontorets uppdrags­verksamhet. Höjningen beräknas ge en intäktsökning på ca 1 mnkr.

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

Yrkande:

  • Bo Björkman (s) tillstyrkte höjningen men yrkade att indexuppräkningen skulle gälla fr.o.m. 1 januari 2008.

    Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Bo Björkmans yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

    ­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag bifalls.

  • Register