§ 316 Ansökan om medel från Kompetensstegen

Utskrivet från: http://gotland.se/34572
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 316
Ansökan om medel från Kompetensstegen

AU § 300
KS2007/0338-83
- Social- och omsorgsnämnden 2007-09-05
- Ledningskontoret 2007-09-20

Social- och omsorgsnämnden har föreslagit att Gotlands kommun ska ansöka om 659 000 kr ur de statliga medel som avsatts för kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen - Kompetensstegen. Insatserna ska göras 2007 och 2008 och kostar totalt ca 2,3 mnkr: kommunens del utgörs främst av arbetstidskostnader.

De områden som berörs av ansökan är grundutbildning av omvårdnadspersonal i ergonomi och förflyttningsteknik, utbildning av instruktörer samt fortsatt kompetens­utveckling inom demensvård.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Hos Kompetensstegen ansöks om sammanlagt 659 000 kr för utvecklings­insatser inom vård och omsorg om äldre.

  • Register