§ 318 Inrättande av serviceförvaltning

Utskrivet från: http://gotland.se/34570
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 318
Inrättande av serviceförvaltning

AU § 303
KS2007/0444-00
- Ledningskontoret 2007-09-28 och SWECO EUROFUTURES, Jan-Åke Björklund 2007-09-27

Ledningskontoret har, på förslag av Styrgruppen för Struktur 2007, föreslagit att en serviceförvaltning ska inrättas inom kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2009.

Förvaltningen ska svara för all intern gemensam service och föreslås bestå av de verksamheter som nu är organiserade inom konsult- och servicekontoret, dock ej Arbets­centrum, försörjningen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, dock ej medicin­teknisk service och den vårdadministrativa enheten, tekniska förvalt­ningens fastighetsservice, barn- och utbildningsförvaltningens kostenhet, social- och omsorgsförvaltningens försörj­ningsteam, samt administration och service inom samtliga förvaltningar som avser dessa verksamheter, med undantag för de resurser som respektive förvaltningschef bedömer ska finnas inom sin förvaltning. Konsult- och servicekontoret föreslås upphöra fr.o.m. utgången av 2008. Region­direktören föreslås få i uppdrag att dels detaljutforma organisa­tionen och fram­lägga förslag till ekonomisk reglering, dels påbörja rekrytering av chef för den nya förvaltningen. I den utredning som ligger till grund för förslaget behandlas även frågan om renodling av ledningskontorets uppgifter och organisation. Förslaget bedöms innebära minskade kostnader på 15 % eller ca 40 mnkr under mandatperioden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Som inriktning ska följande gälla: Inom kommunstyrelsen inrättas fr.o.m. 1 januari 2009 en serviceförvaltning i huvudsak bestående av de föreslagna verksamheterna. Konsult- och servicekontoret ska upphöra 31 december 2008.

    ­Kommunstyrelsens beslut

  • Regiondirektören får i uppdrag att detaljutforma den nya organisationen och fastställa de ekonomiska regleringar som krävs mellan förvaltningarna och underställa dessa för formella beslut i respektive nämnd och kommunfull­mäktige för beslut senast i november 2008. Regelbundna avstämningar ska hållas med arbetsutskottet och berörda nämnder

  • Regiondirektören får i uppdrag att påbörja rekrytering av förvaltningschef till den nya serviceförvaltningen.

    ­­
  • Register