§ 321 Regionalt tillväxtprogram

Utskrivet från: http://gotland.se/34567
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 321
Regionalt tillväxtprogram

AU § 307
KS2006/0227-14
- (Kommunstyrelsen 2006-04-20, § 136)
- Ledningskontoret 2007-10-05

Kommunstyrelsen har fastställt organisation och tidplan för ledningskontorets arbete med att utarbeta förslag till regionalt tillväxtprogram för perioden 2007 – 2010. Arbetsutskottet utgör styrgrupp och i arbetsgruppen ingår representanter för Almi, Högskolan och länsstyrelsen.

De regionala tillväxtprogrammen kan betraktas som ett delprogram under det regionala utvecklingsprogrammet och är ett huvudinstrument i den regionala utvecklings­politiken och för att samordna insatser inom områden där sektorssamverkan bidrar till att utveckla hållbara lokala arbetsmarknadsregioner utifrån ett näringspolitiskt perspektiv. Samverkan genomförs i så kallade partnerskap och utgångspunkten för tillväxtpro­gram­men är att det är lokala och regionala aktörer som har den största kunskapen om sin region och vet vilka insatser och åtgärder som är mest lämpliga om man ska uppnå hållbar regional tillväxt.

Ledningskontoret har presenterat ett utkast till tillväxtprogram, vars inriktning föreslås godkännas inför arbetet med det slutgiltiga programmet.

Ärendet föredrogs av Stefan Persson, regionala utvecklingsenheten.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet med att upprätta ett tillväxtprogram för perioden 2008-2010 i enlighet med det upprättade förslaget.

  • Register