§ 322 Projektet ”Insatser för att stärka världsarvet ...”

Utskrivet från: http://gotland.se/34566
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 322
Projektet ”Insatser för att stärka världsarvet ...”

AU § 308
KS2007/0149-14
- (Kommunstyrelsen 2007-02-22, § 49 och 2007-05-31, § 161)
- Ledningskontoret 2007-10-17

­Kommunstyrelsen har av omställningsmedel beviljat 5,4 mnkr för ett projekt för att stärka världsarvet som ska pågå 1 juli 2007 – 31 december 2009 (under förutsättning att Gotlands kommuns disposition av omställningsmedlen förlängs). Ledningskontoret har nu reviderat projektbeskrivningen. Revideringen innebär, inom oförändrad budget, en större satsning på marknadsföring för att öka världsarvets attraktivitet hos besökare.

Jäv: Sonia Landin (s) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Den föreslagna revideringen godkänns.

  • Register