§ 323 Månadsrapport

Utskrivet från: http://gotland.se/34565
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 323
Månadsrapport

Ledningskontoret har upprättat månadsrapport per september enligt vilken resultatet beräknas visa ett överskott på 70 mnkr.

Kommu­nstyrelsens beslut

  • Rapporten läggs till handlingarna.

  • Register