§ 326 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/34562
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 326
Information

Regiondirektör Bo Dahllöf informerade kortfattat om det möte som arrangerats i Stockholm av Föreningen Gotlands Gille med anledning av samrådet med Vision 205 – regionalt utvecklingsprogram.

1:e vice ordföranden Lena Celion informerade att kommunen deltagit i CPMR:s årsmöte i Florens.

Register