Kontakt

Revisionen
Postadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Kontaktperson:

Magnus Larsson
Uppdragsledare
Rådgivare/ Certifierad kommunal yrkesrevisor
Telefon: 0706 95 47 61

 

Revisorerna med kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till revisorerna

Revisorerna är regionfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över regionens verksamhet och utses av regionfullmäktige.

Region Gotland har nio förtroendevalda revisorer.

Den kommunala revisionen styrs och regleras i huvudsak av författningar, god revisionssed i kommunalverksamhet, och av lokala beslut och föreskrifter.

Regionfullmäktige har fastställt ett revisionsreglemente för revisorernas arbete.

Revisorernas uppdrag

De förtroendevalda revisorernas uppdrag är definierat i kommunallagen och innebär att årligen granska verksamheten och pröva ansvartagandet i styrelse och nämnder. Revisorerna ska dessutom uttala sig om detta i revisionsberättelsen till regionfullmäktige.

Revisorernas arbete präglas av integritet och oberoende. Därför väljer revisorerna självständigt vilken verksamhet som ska granskas och hur det ska ske.

Revisorerna ska, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområde. Revisorerna ska pröva:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om nämndernas interna kontroll är tillräcklig

Verksamhet som granskas kan utföras i egen regi, samverkansformer eller av externa utförare. Revisionsobjekten är dock alltid ansvarig nämnd eller styrelse.

Genomförande av uppdraget

Revisorerna måste, utifrån sin av regionfullmäktige fastställda budget och genom en noggrann planering, bestämma sig för vilka granskningsinsatser som ska göras under året. Valet av vilka och hur många granskningar baseras på inhämtad kunskap, riskbedömning samt egna erfarenheter. Detta dokumenteras i revisionsplanen vilken har en direkt koppling till riskbedömningen.

I slutet av varje revisionssår sammanfattas, analyseras och bedöms resultatet av årets granskningar och revisorerna gör en samlad prövning av ansvarstagandet av styrelse och nämnder. Detta dokumenteras i en revisionsberättelse och en redogörelse till fullmäktige.

Ansvarsprövning

Lekmannarevision

Till den kommunala revisionens uppdrag hör även lekmannarevisionen avseende ändamålsenligheten i de kommunalägda bolagens verksamhet som ett komplement till bolagens aktiebolagsrevision.

Sakkunniga revisorer

Revisorerna biträds i sitt arbete av sakkunniga revisionskonsulter från KPMG, vilka också svarar för administrationen kring revisorernas verksamhet. KPMG utför granskningar och uppföljningar på uppdrag av Regionens revisorer.