Kontakt

Region Gotland
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Jenny Melin
Valnämndens sekreterare
Telefon: 0498 - 26 81 27
E-post: jenny.melin@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Valnämnd

Regionen är enligt lag skyldig att genomföra
val till Europaparlamentet och riksdags- och kommunfullmäktige samt eventuella folkomröstningar.

På Gotland är kommunfullmäktige detsamma som regionfullmäktige.

Eftersom det inte finns något landsting på Gotland beslutar regionfullmäktige även i frågor som normalt ligger under landstingsfullmäktige, främst sjukvård och kollektivtrafik. Region Gotland har också det regionala utvecklingsansvaret.

Den nämnd som sköter detta är valnämnden som består av sju ledamöter.

Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare, vallokaler och tillhandahålla valmaterial.

Valnämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen.

Nästa val är riksdags-, region- och kommunfullmäktigeval 2022.
 

 

Lokala distriktshemsidor

Hitta direkt