Kontakt

Karin Bill
Strateg attraktionskraft
E-post: karin.bill@gotland.se
Telefon: 0498-269558

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad är ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke utgörs av allas samlade upplevelse av platsen, människorna, dess organisationer och dess produkter. Att utveckla ett varumärke kräver aktivt, målmedvetet och långsiktigt arbete. Ett starkt platsvarumärke bidrar till positiv samhällsutveckling och att Gotland når sina mål och sin vision.

Gotlands varumärkesplattform tar avstamp i Vårt Gotland 2040, den regionala utvecklings­strategin, och samlar grundfundamenten i Gotlands varumärke och uttrycker Gotlands kärnvärden, vision och hur vi vill uppfattas av omvärlden och av varandra. Målet är att alla vi tillsammans, på ett konsekvent sätt, lever och utstrålar en enhetlig bild som tydligt berättar vilka vi gotlänningar är, vad vi står för och hur Gotland skiljer sig från andra regioner och platser.

Region Gotland har ansvaret att styra arbetet med utvecklingen av varumärket Gotland, men det ägs och byggs starkt av alla som bor, besöker och verkar på Gotland. Varumärkes­plattformen är ett hjälpmedel som ägs av Region Gotland.

Region Gotland ansvarar för den gemensamma plattformen och att det finns en tydlig väg framåt. Region Gotland ska också underlätta samarbete och samverkan mellan öns näringsliv, verksamheter, myndigheter, akademi och civilsamhälle i enlighet med varumärkesplattformen. Regionen agerar kurator, storyteller, megafon och katalysator i utvecklingen och kommunikationen av Gotland.

Vårt Gotland 2040 sätter riktningen för hur vi alla på ön tillsammans når en hållbar framtid på Gotland. Vi förstärker, stöttar och uppmuntrar goda initiativ och vi berättar det övergripande narrativet om hur Gotland utvecklas för att bli en ännu mer attraktiv plats att besöka, leva och verka på i framtiden. Alla som har en viktig roll i utvecklingen av Gotland har därför en viktig uppgift i att agera förebilder i enlighet med varumärkesplattformen.