§ 253 Remiss. Förslag till ny nationalparksplan för Sverige

Utskrivet från: http://gotland.se/33694
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 253
Remiss. Förslag till ny nationalparksplan för Sverige

AU § 231
KS2007/0221-30
- Naturvårdsverket 2007-04-26
- Stadsarkitektkontoret 2007-06-15
- Tekniska nämnden 2007-06-20, § 186
- Ledningskontoret 2007-08-23

Naturvårdverket har för kännedom och eventuellt yttrande översänt utkast till ny nationalparksplan. Planen är inte en plan i egentlig bemärkelse, utan ska ses som en förteckning över områden som är lämpliga att ingå i Sveriges nationalparksnät. Möjligheterna att inrätta parker, framhåller verket, är i hög grad beroende av accep­tans hos och samarbete med regionala och lokala myndigheter och lokal­befolk­ningen. För Gotlands del berör förslaget exempel på landskapstypen ”slätt­landskap” och inne­bär att nationalparken Gotska Sandön utvidgas och att Bäste­träsk upptas som ny park.

Utvidgningen av Sandöns nationalpark avser ca 55 000 ha marint landskap med grund och hav inom området Salvorev – Kopparstenarna. Området är redan utpekat som ett BSPA-område (Baltic Sea Protected Area enligt Helsingforskonventionen).

Området Bästeträsk omfattar ca 5 000 ha och sträcker sig från Stenkusten till Fårösunds­vägen. Inom området finns nu två naturreservat, Bästeträsk och Bräntings Haid om ca 1 900 ha, varav 800 ha vatten. Hela området ingår i ett riksintresse för naturvården och delar av det är områden av riksintresse för kalksten. Där pågår även skogsbruk av viss omfattning. Den aktuella ansökan om kalkbrytning avser ca 170 ha omedelbart nordost Bräntings Haids naturreservat. Det konstate­ras, att liknande natur finns på andra delar av Gotland men inte av samma klass vad gäller väl­utveck­lade naturtyper och graden av orördhet. I sitt slag är området det främsta på Gotland och i Sverige och torde vara unikt i ett europeiskt perspektiv. Det anses vara väl lämpat som national­park till skydd för natur­miljön och för representation och kunskapsspridning om gotländska natur­för­hål­landen. Turordningen för genom­förande av enskilda nationalparker är beroende av bl.a. huruvida det finns övervägande samförstånd mellan regionala och lokala intressen. En annan faktor är vilka resurser som tilldelas Naturvårdsverket för områdesskydd. I planförslaget redo­görs för hur genom­förandet går till. Mark som ska ingå i en national­park måste ägas av staten.

Stadsarkitektkontoret tillstyrker förslaget om Gotska Sandön. När det gäller Bästeträsk konstateras, att större delen i översiktsplanen avsatts som ett område för systemekologisk forskning, vilket inte bedöms stå i motsatsförhållande till föreslagen nationalpark. Kontoret pekar också på att området innehåller områden av riksintresse för mineralfyndighet. Karta över de olika intressena bifogas.

Tekniska nämnden konstaterar att det förslaget inte redovisar att Gotlands kommun ämnar utnyttja Bästeträsk som vattentäkt och anser att ett krav från kommunens sida ska vara, att en eventuell nationalpark inte kommer att inskränka möjligheten att utnyttja Bästeträsk som råvattentäkt.


Ledningskontoretsförslag till yttrande innebär att förslaget om Bästeträsk avstyrks. I en slutlig bedömning väger framför allt säkerställandet av Bästeträsk som kommunal vattentäkt, men också verksamheten med kalkbrytning tyngre än naturvårds­intressena. Eventuella restriktioner som skulle hindra eller försvåra fram­tida vattenuttag ur Bästeträsk avvisas. Mot förslaget avs. Sandön finns ingen erinran.

Arbetsutskottet har tillstyrkt ledningskontorets förslag till yttrande.

Yrkande:

 • Brittis Benzler (v) yrkade att förslaget till yttrande skulle omarbetas och att kommunen i princip skulle vara positiv till inrättande av nationalpark på Gotland men att ställningstagandet till valet av område skulle anstå till dess frågan om kalkbrytning i det föreslagna området prövats av Miljödomstolen och att ledningskontorets förslag när det gäller Bästeträsk skulle antas.

 • Stefaan De Maecker (mp) yrkade i första hand att kommunstyrelsen skulle tillstyrka Naturvårdsverkets förslag och i andra hand avge yttrande i överens­stämmelse med Brittis Benzlers förslag.

  Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Brittis Benzlers och Stefaan De Maeckers yrkanden och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning be­gär­des.

  Ordföranden ställde proposition på Brittis Benzler och Stefaan De Maeckers yrkanden och förklarade sig anse att Stefaan De Maeckers yrkande antagits som motförslag.

  Vid omröstningen röstade 14 ledamöter för arbetsutskottets förslag: Lena Celion (m), Björn Jansson (s), Lars Thomsson (c), Kjell Skalberg (c), Per-Olof Jacobsson (c), Jenny Guteäng (m), Håkan Onsjö (m), Mats-Ola Rödén (fp), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s), Brittis Benzler (v) och ordföranden Eva Nypelius (c). 1 ledamot, Stefaan De Maecker (mp), röstade för sitt yrkande. Kommunstyrelsen hade således beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

  ­Kommunstyrelsens beslut

 • Yttrande avges i överensstämmelse med ledningskontorets förslag.

   

 • Register