§ 254 Motion. Införande av ordnings- och uppförandeomdöme i skolan

Utskrivet från: http://gotland.se/33693
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 254
Motion. Införande av ordnings- och uppförandeomdöme i skolan

AU § 233
KS2007/0045-60
- Motion 2007-02-08
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-06-13, § 58
- Ledningskontoret 2007-08-24

Mats-Ola Rödén m.fl. (fp) har i motion föreslagit att barn- och utbildningsnämnden ska få i uppdrag att erbjuda alla föräldrar med barn i grund- respektive gymnasie­skolan ett omdöme om barnet i fråga om ordning och uppförande och därför utarbeta erforderliga riktlinjer.

Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt motionen och samtidigt överlämnat en precisering av förslaget. Barn- och utbildnings­förvaltningen hade föreslagit att det skulle avstyrkas och hänvisat till dels institutet med utvecklingssamtal, dels sett förslaget som införande av betyg och velat avvakta ev. regeringsförslag för att få erforderliga kriterier för bedömningen.

Anm: Riksdagen biföll 31 maj 2007 regeringens förslag i proposition 2006/07:86 ”Vissa skolfrågor” och har därmed hävt tidigare uttalande om att skriftlig information om elevens skolgång måste bygga på en överenskommelse i det enskilda fallet och inte får ha karaktär av betyg. Riksdagsbindning inne­bär att vissa uttalanden av riksdagen ansetts mer eller mindre bindande för regeringens utformning av regler i föreskrifter. Regeringen avser att lägga fram förslag om ny skollag och avsikten är att vissa frågor som idag regleras i förordning (regeringsbeslut) i stället ska regleras i den nya lagen.

Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska tillstyrkas.

Yrkande:

  • Brittis Benzler (v) yrkade, med instämmande av Lilian Virgin (s), att motionen skulle avstyrkas.

    Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Brittis Benzlers yrkande och för­klarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunsty­relsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Brittis Benzlers yrkande.8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Kjell Skal­berg (c), Per-Olof Jacobsson (c), Jenny Guteäng (m), Håkan Onsjö (m), Mats-Ola Rödén (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Stefaan De Maecker (mp), Åke Svens­son (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björk­man (s) och Brittis Benzler (v). Kommun­styrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

    ­Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige

  • Motionen bifalls.

  • Register