§ 255 Motion. Biosfärområden på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/33692
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 255
Motion. Biosfärområden på Gotland

AU § 234
KS2007/0106-10
- Motion 2007-03-09
- Stadsarkitektkontoret 2007-06-18
- Ledningskontoret 2007-06-21

Björn Jansson (s) och Lilian Virgin (s) har i motion föreslagit att möjligheten att skapa biosfärområden på Gotland som ett verktyg för hållbar utveckling ska undersökas.

Syftet med biosfärområde är att bevara biologisk mångfald och samtidigt gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring och forskning. Områdena godkänns av UNESCO. I motionen nämns det arbete som pågår på Östergarnslandet som något som skulle lämpa sig för det arbetssätt som modellen innebär.

Anm: Biosfärområden är representativa landskapsavsnitt av ekosystem som kan omfatta både land- och vattenmiljöer och som är internationellt utpekade av UNESCOs Man and the Biosphere (MAB) Program. Programmets syfte är att utveckla fundamenten för uthålligt brukande och bevarande av biologisk mångfald i enlighet med konventionen för biologisk mångfald Agenda 21 med speciell tonvikt på implementering av ekosystem. Biosfärområden nomineras av regeringen och vissa kriterier måste vara uppfyllda.

Stadsarkitektkontoret framhåller betydelsen av den lokala förankringen för bildandet av ett biosfärområdet och anser att dylika områden skulle kunna vara en tillgång t.ex. vid fysisk planering. Motionen tillstyrks.

Ledningskontoret anser att biosfärområden kan vara en intressant modell för utveckling av Gotland. Processen anses dock arbetskrävande. Innan möjligheterna att bilda biosfärområden undersöks bör därför en analys göras och resursbehovet beräknas.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att positivt stödja lokala initiativ till bildande av biosfärområden, varvid det, med tanke på det uttalade syftet med lokal förankring, förutsätts att arbetet i huvudsak finansieras av andra organ.

  • Register