§ 256 Motion. Rabatt i kollektivtrafiken sommartid

Utskrivet från: http://gotland.se/33691
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 256
Motion. Rabatt i kollektivtrafiken sommartid

AU § 235
KS2007/0202-53
- Motion 2007-04-23
- Tekniska nämnden 2007-06-20, § 197
- Ledningskontoret 2007-06-29

Matias Lundström (mp) har i motion yrkat bl.a. att ett rabattsystem för sommarperioden ska införas i kollektivtrafiken.

Tekniska nämnden föreslår att motionen ska beaktas i arbetet med ett KLIMP-projekt som syftar till att med informationsinsatser öka bussåkandet, framför allt för kommunanställda.

Anm: Gotlands kommun har erhållit högst 500 000 kr av Naturvårdsverket för projektet Informationsinsats för ökat bussåkande. I övrigt avslog Naturvårdsverket kommunens ansökan om ca 20 mnkr i bidrag för klimatinvesteringsprogrammet. Projektet förutsätter motsvarande kommunal finansiering.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avstyrkas. KLIMP-medlen är avsedda till tillfälliga insatser och inte avsedda för rabatter. Kontoret hänvisar också till de rabattsystem som redan finns i kollektivtrafiken och till den ansträngda ekonomin för den verksamheten.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen avslås.

  • Register