§ 257 Medborgarförslag. Belysning vid busshållplats i Väte

Utskrivet från: http://gotland.se/33690
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 257
Medborgarförslag. Belysning vid busshållplats i Väte

AU § 236
KS2006/0595-31
- Medborgarförslag 2006-12-17
- Tekniska nämnden 2007-06-20, § 200
- Ledningskontoret 2007-07-03

Anette Löfqvist har i medborgarförslag föreslagit att gatubelysning av trafiksäkerhetsskäl ska anordnas vid busshållplatsen Skogstorp i Väte.

Tekniska nämnden avstyrker förslaget och hänvisar till att belysning av väg­sträckan är en statlig angelägenhet.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avstyrkas med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.

  • Register