§ 258 Medborgarförslag. Personalparkering på Lasarettsgatan

Utskrivet från: http://gotland.se/33689
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 258
Medborgarförslag. Personalparkering på Lasarettsgatan

AU § 237
KS2007/0013-51
- Medborgarförslag 2007-01-18
- Tekniska nämnden 2007-05-23, § 158
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-06-25, § 80
- Ledningskontoret 2007-07-02

Lena Jacobsson har i medborgarförslag föreslagit att besöksparkeringen på Lasarettsgatan (vid Snäckgärdet) ska utnyttjas som personalparkering för personal vid medicin­kliniken.

Tekniska nämnden konstaterar att parkeringssituationen i området är föremål för översyn. Den aktuella parkeringen ligger på allmän platsmark och utan detalj­planeändring kan den därför inte reserveras för anställda, något som tekniska nämnden inte är beredd att initiera.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt medborgarförslaget. Parkeringssitua­tionen underlättas inte av att vissa platser reserveras för anställda. Tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att utreda hur fler parkeringsplatser kan anläggas och finansieras. Nämnden redogör kortfattat för det arbete som hälso- och sjuk­vårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen bedriver för att öka antalet platser.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska besvaras med upplysningen att en översyn av parkeringssituationen vid lasarettet pågår.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med upplysningen att en översyn av parkeringssituationen pågår i syfte att hitta bättra lösningar för besökare och personal.

  • Register